GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Müşteri, TÖHAŞ’ın başta Temsilci vasıtasıyla gerçekleşen işlemlerde mevzuat uyarınca yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi, risk tespiti/düzeyinin belirlenmesi, TÖHAŞ’ın meşru menfaatleri, hizmet kalitesinin sağlanması amaçları ile TÖHAŞ Hizmetleri’nin sunulabilmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşteri’ye ait elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin harcama ve fatura bilgileri dahil, telefon numarası, TCKN, ad, soyad vb kimlik bilgileri, adres, iletişim bilgisi ve bu bilgilerin güncelliği, limit bilgisi, risk, işlem bilgileri vb. bilgileri başta olmak üzere hat tipi (faturalı / faturasız, kurumsal/bireysel), hattın statüsü, hat sahibinin yaşı, hattın yaşı, hattın devir / hat sahipliği değişikliği, hatta ait ödeme bilgileri, ve geçici/kalıcı aktivasyon bilgisi, ödemeye ilişkin talimatlar, hat yükleme sıklığı ve sayısı, hattın mobil ödemeye açık olması ve harcama yapılması, açık ise aylık harcama limiti ve bu limiti ulaşılması, bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, başarısız işlem sayısı hakkındaki kişisel bilgilerinin TÖHAŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Turkcell Finansman A.Ş. ve diğer Turkcell Grup Şirketleri tarafından TÖHAŞ ile karşılıklı olarak işlenmesi, ayrıca anılan süreler ve amaçlar dahilinde bu maddede sayılan bilgilerin Müşteri’ye mal ve hizmet sağlayan Üye İşyeri/Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ve Kuruluşları/İş Ortakları/ /Temsilcileri/ Dış Hizmet Sağlayıcıları/ ilgili Finansal Kuruluşlar/ Bankalar ile karşılıklı olarak işlenmesi gerektiği konusunda bilgi sahibidir. Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ve işbu Sözleşme kapsamında uygulanmasının gerekmesi ile birlikte TÖHAŞ’a başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, iletisim@turkcellodemehizmetleri.com adresine yazılı talep iletilerek kullanılabilecektir. TÖHAŞ, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. Müşteri, veri işleme iznini her zaman Çağrı Merkezi aracılığıyla iptal edebilir. Veri işleme izninin iptali, bu Sözleşme uyarınca paylaştığı ve Sözleşme kapsamındaki TÖHAŞ Hizmeti’nin sunulması ve/veya TÖHAŞ ve ilgili Turkcell Grup Şirketi’nin yasal yükümlülüklerinin ifası için işlenmesi zorunlu olan bilgilerin işlenmesi gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun saydığı istisnai durumların varlığında işlenmesi ve yine bu amaçlarla paylaşılmasına engel teşkil etmez.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Şirketimiz (Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimizin koruması altındadır. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (Kanun) gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde muhafazasını, hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.Kanun gereğince kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir*.

I. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz açısından kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir;


 • Kimlik ve Adres Bilgileri: TCKN, doğum yeri ve tarihi, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası bilgileri ve benzeri kimlik ve iletişim bilgileri,
 • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası,
 • Abonelik Bilgileri: Müşteri ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi,  aboneliğe dair kullanıcı kimliği gibi aboneyi tanımlayabileceğimiz kişisel veriler​ ve ödeme tipi, servis abonelikleri, fatura, finansal ve borç bilgileri, elektronik para, TL bakiye bilgileri, abonelik türü ve kanalı, abonelik durumu (iptal, aktif vb.) elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin harcama ve fatura bilgileri, telefon numarası bu bilgilerin güncelliği, konum bilgisi, limit bilgisi, risk vb. Bilgileri, hat tipi (faturalı / faturasız, kurumsal/bireysel), hattın statüsü, hat sahibinin yaşı, hattın yaşı, hattın devir / hat sahipliği değişikliği, hatta ait ödeme bilgileri, ve geçici/kalıcı aktivasyon bilgisi, hat yükleme sıklığı ve sayısı  gibi bilgiler, faturada yer aldığı şekliyle fatura tarihi, adres bilgisi, fatura no bilgisi,
 • Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: abonesi olduğunuz Turkcell hatlarınızın sayısı, hatlara ilişkin harcama ve fatura bilgileriniz, üzerinize kayıtlı olan hatların tipi (faturalı / faturasız, kurumsal vs.), hattınızın açık, kapalı statü bilgileri, abonelik süresi (yaşı), varsa ön ödemeli hatlarınızda bulunan TL bakiyesi, hattınıza ait faturaların geçmiş dönem de dahil ödenme performansı, geçici olarak kapatılıp kapatılmadığı, fatura adresi ve varsa değişiklikler, otomatik ödeme / yükleme talimatı olup olmadığı, yükleme sıklığı, yükleme sayısı, hattın mobil ödemeye açık olup olmadığı ve harcama yapılması, açık ise aylık mobil ödeme harcama limiti, aylık harcama limitine ulaşıp ulaşmadığı, mobil ödeme ile harcama yapılıp yapılmadığı, bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, başarısız işlem sayısı, Şirketimiz nezdindeki işlemlere ilişkin talimatlar, talepler ve her türlü işlemler, kullanılan kredi/ihraç edilen elektronik para/yapılan ödeme işlemi olması halinde öncelikle limit/risk, teminat gecikme ve Şirketimiz ile akdettiğiniz ödeme hizmeti sözleşmesi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile diğer bilgileri
 • Şirket Kanallarındaki Bilgiler: Kullanım miktarı, sağladığınız hizmetve sair kayıtlar gibi kullanım detaylarını içeren kişisel veriler ile satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığı ile Şirketimiz ile iletişime geçildiğinde elde edilen veriler, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler,
 • Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler:  Ürün/hizmete ait bilgi, üye işyeri, ödeme hizmet sağlayıcı, tutar, servis abonelik bilgisi, BDDK ve Masak gibi Şirketimizin tabi olduğu düzenlemeler kapsamında işlenmesi veya raporlanması talep edilecek bilgiler.

II.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak;
 • Şirketimizin nezdinde başta Temsilci vasıtasıyla gerçekleşen işlemleri, ürün ve hizmetlerini sorunsuz sunulabilmesi, işlemlerle ilgili gerekli kontrollerin yapılabilmesi, meşru menfaatlerinin gerektirmesi, mevzuat uyarınca yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi, risk tespiti/düzeyinin belirlenmesi, hizmet kalitesinin sağlanması,
 • Özel ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Kullanımlarınız için faturalandırma yapmanın yanı sıra, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Şirketimiz işbirliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanmanız durumunda sizinle iletişime geçilmesi,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgilerinizin teyit edilmesi, işlem limiti, aylık limit vb. risk skorlaması yapılması ve skor kontrolünün yapılması ve raporlanması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan servis, ürün ve hizmetlerin sunulması ve bilgilendirilmesi amacıyla talep ettiğiniz işleminin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Şirketimizin ürün, hizmet ve şebekesinin geliştirilmesi, denetim, veri analizi, tahminleme gibi dahili amaçlar için kullanılması ve sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • Belirli bir hizmet ve/veya ürünü satmak niyetiyle bir kayıt oluşturulması,
 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmak üzere Şirketimizle çalışan ya da size hizmet sunarken Şirketimize yardımcı olan stratejik ortaklarla ürün ve hizmetlerimizi size ulaştırılması/sunulması, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinizin araştırılması,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması,
 • Şirketimiz nezdindeki hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği size sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması,Amaçları ile finansal ve şirketimizce sunulan yan hizmetlerinin sunulması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, duyurulması gibi çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri konularda işlenebilecektir. Bununla birlikte, Kanun’un istisnasına girmeyen konularda Şirketimize kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda açık rıza vermeniz halinde kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:


 • Şirketimizin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin genel ve özel kampanyalarının tanıtımı, ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin indirim, fayda, koşul, ücretlendirme ve bunun gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve  bunların  kullanımı için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz nitelikteki içeriklerin bilgilendirilmesi ve hatırlatılabilmesi, memnuniyetinizin sağlanması amacıyla hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi,
 • Memnuniyet ve sadakatiniz için; ürün ve hizmetlerin kullanış şeklinden yola çıkarak teklif sunulması, promosyonlar hakkında bilgi verilmesi, size özel teklifler, hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi, Şirketimizin sizin adınıza yaptığı işbirliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanan müşterilere iletişim yapılması, tanıtım ve pazarlama aktiviteleri amaçları ile  Şirketimizce kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 

III. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak üzere;
 • http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz linkinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Turkcell grup şirketleri,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve diğer finansal kuruluşlar, temsilciler, dış hizmet sağlayıcılar, mal ve hizmet alımı yaptığınız Üye İşyerleri, Üye işyeri Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ve Kuruluşları, iş Ortakları, Temsilcileri, Dış Hizmet Sağlayıcıları, ilgili Finansal Kuruluşlar, Bankalar ve sair iş ortakları,
 • Şirketimiz alacaklarına ilişkin dava ve yasal takibin gerçekleştirildiği mahkeme ve icra müdürlükleri,
 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler,
 • Şirketimizce tarafınıza sunulan hizmetin ifası için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişiler ve bu kişilerin iş ortakları,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.


IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, Şirketimiz bayileri ve sair yüz yüze kanallar, Şirketimiz web sitesi, çağrı merkezi, kısa mesaj, elektronik posta, mobil uygulamalar, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ile elektronik haberleşme hizmeti ve Şirketimizin sair her türlü ürün ve hizmetlerinin yasal çerçeve dahilinde sunulabilmesi amacıyla toplanır.

V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince; Şirketimize başvurarak,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • haklarına sahipsiniz.
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Müdürlük  MEŞRUTİYET CAD. NO:71 BEYOĞLU TEPEBAŞI İSTANBUL adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yazılı olarak iletebilirsiniz.

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi,  kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlamına gelir.