×
Paycell Ucretsiz - Uygulama Marketlerde
İNCELE

Gizlilik ve Güvenlik

Bilgi Güvenliği Politikası

• Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla strateji, odak, hedef ve yol haritası belirleriz.
• Bilgi güvenliğini, bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik hedeflerini sağlarız ve muhafaza ederiz.
• Bilgi güvenliği ile ilişkili standartlara, yasalara ve sözleşmelere uyum sağlamak için çalışarak şirket itibarını yükseltiriz.
• Bilgi güvenliği ile ilgili paydaş taleplerini değerlendiririz.
• Bilgi güvenliğine yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini teminen güvenlik risklerini ve kontrollerini analiz ederiz.
• Bilgi güvenliği ilişkili belirlenen riskleri, kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da ortadan kaldırmak adına etkin risk yönetimi yaklaşımına destek oluruz.
• Bilgi güvenliği risklerinin yönetiminin ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için yetki ve sorumlukları belirleriz, gerekli kaynakları ayırırız.
• Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurarız ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri alırız.
• Bilgi güvenliği bağlantılı tarafların standartlara uyum sağlamaları amacıyla farkındalık çalışmaları yaparız, yetkin insan kaynağı oluştururuz.
• Bilgi güvenliğine dair dokümantasyonu güncel olarak yürürlükte tutarız.
• Bilgi güvenliğine yönelik sürekli olgunlaştırma ve iyileştirme çalışmaları yaparız.

Müşteri, TÖHAŞ’ın başta Temsilci vasıtasıyla gerçekleşen işlemlerde mevzuat uyarınca yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi, risk tespiti/düzeyinin belirlenmesi, TÖHAŞ’ın meşru menfaatleri, hizmet kalitesinin sağlanması amaçları ile TÖHAŞ Hizmetleri’nin sunulabilmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşteri’ye ait elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin harcama ve fatura bilgileri dahil, telefon numarası, TCKN, ad, soyad vb kimlik bilgileri, adres, iletişim bilgisi ve bu bilgilerin güncelliği, limit bilgisi, risk, işlem bilgileri vb. bilgileri başta olmak üzere hat tipi (faturalı / faturasız, kurumsal/bireysel), hattın statüsü, hat sahibinin yaşı, hattın yaşı, hattın devir / hat sahipliği değişikliği, hatta ait ödeme bilgileri, ve geçici/kalıcı aktivasyon bilgisi, ödemeye ilişkin talimatlar, hat yükleme sıklığı ve sayısı, hattın mobil ödemeye açık olması ve harcama yapılması, açık ise aylık harcama limiti ve bu limiti ulaşılması, bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, başarısız işlem sayısı hakkındaki kişisel bilgilerinin TÖHAŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Turkcell Finansman A.Ş. ve diğer Turkcell Grup Şirketleri tarafından TÖHAŞ ile karşılıklı olarak işlenmesi, ayrıca anılan süreler ve amaçlar dahilinde bu maddede sayılan bilgilerin Müşteri’ye mal ve hizmet sağlayan Üye İşyeri/Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ve Kuruluşları/İş Ortakları/ /Temsilcileri/ Dış Hizmet Sağlayıcıları/ ilgili Finansal Kuruluşlar/ Bankalar ile karşılıklı olarak işlenmesi gerektiği konusunda bilgi sahibidir. Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ve işbu Sözleşme kapsamında uygulanmasının gerekmesi ile birlikte TÖHAŞ’a başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, iletisim@turkcellodemehizmetleri.com adresine yazılı talep iletilerek kullanılabilecektir. TÖHAŞ, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. Müşteri, veri işleme iznini her zaman Çağrı Merkezi aracılığıyla iptal edebilir. Veri işleme izninin iptali, bu Sözleşme uyarınca paylaştığı ve Sözleşme kapsamındaki TÖHAŞ Hizmeti’nin sunulması ve/veya TÖHAŞ ve ilgili Turkcell Grup Şirketi’nin yasal yükümlülüklerinin ifası için işlenmesi zorunlu olan bilgilerin işlenmesi gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun saydığı istisnai durumların varlığında işlenmesi ve yine bu amaçlarla paylaşılmasına engel teşkil etmez.

 

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Şirketimiz (Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş./TÖHAŞ) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimizin koruması altındadır. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (KVKK) gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde muhafazasını, hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK gereğince kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

I. TÖHAŞ Hizmetleri Nelerdir?

TÖHAŞ’ın 6493 s. Kanun ve ikincil düzenlemeleri uyarınca BDDK’dan aldığı yetkilendirme ile sunduğu ödeme ve elektonik para hizmetlerini ifade etmektedir. Turkcell Mobil Ödeme, Turkcell Faturalama, Turkcell Hattım ile Öde, Dijital Para, Ön Ödemeli Kart/Paycell Kart bu hizmetler arasında yer almaktadır.

II. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

 • KimlikAdres ve İletişim Bilgileri: TCKN, doğum yeri ve tarihi, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası bilgileri ve benzeri kimlik ve iletişim bilgileri.Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası.
 • Hizmet Kullanımı ile ilgili Bilgiler: kullanım miktarı, aldığınız hizmet ve sair kayıtlar gibi kullanım detaylarını içeren kişisel veriler ile satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığı ile Şirketimiz ile iletişime geçildiğinde elde edilen veriler, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler. Ürün/hizmete ait bilgi, üye işyeri, ödeme hizmet sağlayıcı, temsilci vb. TÖHAŞ Hizmetleri ile ilgili tutar, servis abonelik bilgisi, BDDK ve Masak gibi Şirketimizin tabi olduğu düzenlemeler kapsamında işlenmesi veya raporlanması talep edilecek bilgiler.
 • Diğer Kişisel Bilgiler: biyometrik imza, video / ses kaydı, fotoğraf, adres, konum, risk/limit bilgileri, ödemeye ilişkin talimat bilgileri, hattın mobil ödemeye açık olup olmadığı, harcamaya ilişkin bilgiler açık ise aylık harcama limiti ve bu limite ulaşılması/bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, başarısız işlem sayısı, risk bilgileri hakkındaki kişisel bilgiler.
 • Hat ile veri ve işlem bilgileri: Müşteri ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, aboneliğe dair kullanıcı kimliği gibi aboneyi tanımlayabileceğimiz kişisel veriler​ ve ödeme tipi, servis abonelikleri, hat/abonelik tipi (faturalı/faturasız, kurumsal, bireysel), statüsü, kanalı, sahibinin yaşı, abonelik süresi, devir/hat sahipliği değişikliği, bakiye, ödeme bilgileri ve geçici/kalıcı aktivasyon bilgisi harcama ve fatura, yükleme sıklığı ve sayısı, telefon numarası, limit (hat açık ise aylık harcama limiti ve bu limiti ulaşılması bilgisi), bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, başarısız işlem sayısı risk bilgileri, hattın mobil ödemeye açık olup olmadığı, faturada yer aldığı şekliyle fatura tarihi, adres bilgisi, fatura no bilgisi ve bu bilgilerdeki güncellemeler.
 • Hassas Bilgiler: Dernek/vakıf/sendika üyeliği bilgileri.

III. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

TÖHAŞ Hizmetlerinin sorunsuz sunulabilmesi, meşru menfaatlerinin gerektirmesi, işlemlerle ilgili gerekli kontrollerin yapılabilmesi, kimlik tespiti, şikayet süreçleri dahil mevzuat uyarınca yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

 • Özel ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Kullanımlarınız için faturalandırma yapmanın yanı sıra, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Şirketimiz işbirliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanmanız durumunda sizinle iletişime geçilmesi,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgilerinizin teyit edilmesi, işlem limiti, aylık limit vb. risk skorlaması yapılması ve skor kontrolünün yapılması ve raporlanması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan servis, ürün ve hizmetlerin sunulması ve bilgilendirilmesi amacıyla talep ettiğiniz işleminin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Şirketimizin ürün, hizmet ve şebekesinin geliştirilmesi, denetim, veri analizi, tahminleme gibi dahili amaçlar için kullanılması ve sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • Belirli bir hizmet ve/veya ürünü satmak niyetiyle bir kayıt oluşturulması,
 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmak üzere Şirketimizle çalışan ya da size hizmet sunarken Şirketimize yardımcı olan stratejik ortaklarla ürün ve hizmetlerimizi size ulaştırılması/sunulması, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinizin araştırılması,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması,
 • Şirketimiz nezdindeki hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti,
 • İlgili mevzuat gereği size sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması,
 • KVKK m.5 ‘te yer alan istisnai durumlara giren amaçlarla
 • Şirketimizce sunulan yan hizmetlerinin sunulması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, duyurulması gibi çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri konularda işlenebilecektir.

KVKK’nın istisnasına girmeyen konularda, Şirketimize kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda Açık Rıza vermeniz halinde kişisel verileriniz TÖHAŞ Hizmetleri kapsamında risk tespiti/düzeyinin belirlenmesi, müşteri tanıma süreçleri ve kimlik doğrulamasının yapılabilmesi, şikayet süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, tarafıma özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi, tanıtım, kampanya ve pazarlama yapılabilmesi, hedeflenen hizmet kalitesinin temini amacı ile işlenebilir. Bu kapsamda;

 • Şirketimizin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin genel ve özel kampanyalarının tanıtımı, ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin indirim, fayda, koşul, ücretlendirme ve bunun gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz nitelikteki içeriklerin bilgilendirilmesi ve hatırlatılabilmesi, memnuniyetinizin sağlanması amacıyla hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi,
 • Memnuniyet ve sadakatiniz programları kapsamın ürün ve hizmetlerin kullanış şeklinden yola çıkarak teklif sunulması, promosyonlar hakkında bilgi verilmesi, size özel teklifler, hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi, Şirketimizin sizin adınıza yaptığı işbirliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanan müşterilere iletişim yapılması, tanıtım ve pazarlama aktiviteleri amaçları ile Şirketimizce kişisel verileriniz işlenebilecektir.

IV. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak üzere;

 • Turkcell Grup Şirketleri

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz linkinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Turkcell grup şirketleri,

 • İş Ortakları: Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması, sunulabilmesi için çalıştığımız kurye şirketleri, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve diğer finansal kuruluşlar, temsilciler, dış hizmet sağlayıcılar, mal ve hizmet alımı yaptığınız Üye İşyerleri, Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ve Kuruluşları, iş Ortakları, Temsilcileri, Dış Hizmet Sağlayıcıları, ilgili Finansal Kuruluşlar, Bankalar ve sair TÖHAŞ’ın anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler,

Şirketimizce tarafınıza sunulan hizmetin ifası için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan her türlü tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişiler ve bu kişilerin iş ortakları, Şirketimiz alacaklarına ilişkin dava ve yasal takibin gerçekleştirildiği mahkeme ve icra müdürlükleri, Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

V. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz TÖHAŞ ile akdettiğiniz sözleşmeler, temsilcileri ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da KVKK’nın 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • TÖHAŞ’ın tabi olduğu yerel mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • TÖHAŞ’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TÖHAŞ’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

 

VI. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.

VII. Güvenlik

 • Paycell Kartınıza ait bilgilerinizi; şifrenizi, kart numaranızı, kartınızın son kullanma tarihini ve CVV numarasını kimse ile paylaşmayınız.
 • Paycell ürünlerine ait şifrenizi veya tek kullanımlık doğrulama kodlarınızı güvenliğiniz için kimseyle paylaşmayınız ve şifreniz, ödeme aracınız ve benzer hassas ödeme bilgileri ile ilgili gerekli güvenliği sağlayınız.
 • Ödeme aracının çalınması/kaybolması veya hassas verilerin güvenliğini tehdit eden durumlarda Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hiz. A.Ş.(Şirket)’ye ait 0850 622 60 60 nolu çağrı merkezi numarasından gecikmeksizin bildirimde bulunmalısınız.
 • Paycell Kartınızın çalınması veya kaybolması durumunda Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hiz. A.Ş.(Şirket)’ye ait 0850 622 60 60 nolu çağrı merkezi üzerinden kartınızı iptal ettirebilir, mevcut bakiyenizin yeni bir karta aktarılmasını veya banka hesabınıza iadesini talep edebilirsiniz.
 • Paycell ürünleri kullanarak gerçekleştirdiğiniz işlemleriniz esnasında veya yapılan işlemleri incelerken size ait olmayan bir işlem tespit etmeniz veya başka bir sahtekarlık ve dolandırıcılık şüphesi olan bir işlem fark etmeniz durumunda; Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hiz. A.Ş.(Şirket)’ye ait 0850 622 60 60 nolu çağrı merkezi numarasından gecikmeksizin bildirimde bulunmalısınız. Aksi halde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemler sebebiyle doğabilecek zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir. Paycell kullanıcısı olarak sizlerin hak ve sorumluluklarına Şirketimiz ile imzalanmış/onaylanmış olan Çerçeve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Sözleşmesi sözleşmede yer verilmiştir.
 • Paycell olarak arama veya SMS ile sizden mail adresiniz, şifreniz, kart şifreniz, CVV numaranız veya para göndermeniz hiçbir koşul altında istenmemektedir. Bu nedenle Şirketimiz adına veya bir başkası adına bahsedilen ve benzeri taleplerle gelen hiçbir aramaya itibar etmeyiniz.
 • Paycell Kart ve Paycell uygulamasına ait şifrenizi belirlerken doğum tarihi, tekrarlayan rakamlar veya ardışık sayılar gibi kolay tahmin edilebilir rakamları kullanmayınız.
 • Paycell Kart şifre bloke işlemleriniz için Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hiz. A.Ş.(Şirket)’ye ait 0850 622 60 60 nolu çağrı merkezini arayabilir ve gerekli güvenlik adımlarını tamamladıktan sonra blokenin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.
 • Paycell Kartınıza ait şifrenizi Paycell uygulaması üzerinden değiştirebilir, yeni şifre tanımlaması yapabilirsiniz.
 • Paycell uygulamasına ait şifrenizin bloke olması durumunda şifre yenile butonuna tıklayarak kayıtlı mail adresinize şifre yenileme maili gönderip, şifrenizi değiştirebilirsiniz. Kayıtlı mail adresinizin hatalı olması durumunda Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hiz. A.Ş.(Şirket)’ye ait 0850 622 60 60 nolu çağrı merkezini arayarak, gerekli güvenlik adımlarını tamamladıktan sonra mail adresinizin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.
 • Paycell uygulamasına ait şifrenizi Paycell uygulaması üzerinde yer alan “Uygulama Şifresini Değiştir” kısmından değiştirebilirsiniz.
 • Paycell uygulamasını aynı anda sadece bir cihazda açabilirsiniz. Farklı bir cihazda oturum açtığınız taktirde diğer cihazdaki oturumunuz otomatik olarak sonlandırılacaktır.
 • Paycell uygulamasını kullandığınız cep telefonunuzu korumak için güvenilir yazılım firmalarına ait güvenlik yazılımlarını kullanınız, lisanssız veya kaynağı belli olmayan uygulamaları yüklemeyiniz.
 • Paycell uygulamasının en güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olunuz.
 • İşlem ve bakiye bilgilerinizi kontrol etmek için Paycell uygulamasını kullanabilirsiniz. Paycell uygulamasını cep telefonunuza mutlaka resmi uygulama mağazalarından (Google Play, Apple Store gibi) indiriniz.
 • Paycell uygulamasında ya da Paycell Kart’ınızda yaşadığınız şikayetleri Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hiz. A.Ş.(Şirket)’ye ait 0850 622 60 60 nolu çağrı merkezini arayarak ya da Paycell uygulaması üzerinde yer alan “bize ulaşın” kısmından bize iletebilirsiniz.
 • Tarafımızdan gönderilen e-postalar turkcell.com.tr ve paycell.com.tr uzantılıdır. Şirketimizden gönderilmiş gibi görünen fakat turkcell.com.tr ve paycell.com.tr uzantılı olmayan hiçbir mail adresine itibar etmeyiniz.
 • SMS ya da e-posta ile gelen linklere tıklayarak eriştiğiniz sayfalarda kişisel bilgilerinizi, uygulama şifrenizi, kart numaralarınızı ya da kart şifrelerinizi girmeyiniz.
 • ATM’de işlem yaparken her türlü bilginizi (şifre, referans kod vb.) başkalarının göremeyeceği şekilde girin. İşlem yaparken ATM’nin başından ayrılmayın ve kimseden yardım almayın.
 • Paycell olarak ürün ve hizmetlerimizdeki yeniliklerle ilgili size Paycell hesabınıza tanımladığınız mail adresiniz veya cep telefonu numaranızla ulaşırız.
 • PAYCELL POS süreçlerindeki her türlü soru ve sorununuz için Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hiz. A.Ş.(Şirket)’ye ait 0850 502 36 18 nolu çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlük AYDINEVLER MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. TURKCELL BLOK NO: 36 MALTEPE / İSTANBUL adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yazılı olarak iletebilirsiniz. *6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlamına gelir.