×
Paycell Ucretsiz - Uygulama Marketlerde
İNCELE

Kullanım Şartları ve Sözleşmesi

ÇERÇEVE ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar

İşbu Çerçeve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Sözleşmesi (“Sözleşme“); TURKCELL ÖDEME ve ELEKTRONİK PARA HİZM. A.Ş.(“PAYCELL“) (Ticaret Sicil Numarası: 439857 Mersis: 0212013362700018) Adres Aydınevler Mah. İsmet İnönü Cad. Turkcell Blok No:36 34854 Maltepe/ İstanbul, info-iletisim@turkcell.com.tr ve turkcellodemeveeparahizmetleri.tebligat@hs03.kep.tr, 0850 622 60 60) ile PAYCELL’den işbu Sözleşme kapsamında belirtilen ödeme hizmetlerini temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi akdetmiş ödeme hizmeti kullanıcısı (“Müşteri/Kullanıcı“) (PAYCELL ve Müşteri, ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.) arasında akdedilmiştir.

Madde 2. Tanımlar

Sözleşme ve eklerinde aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıdaki anlamlara gelmektedir.

“Alıcı” Ödeme ve/veya Elektronik Para işlemine konu fonun ulaşması istenen ve/veya Müşteri’nin mal veya hizmet temin etmek üzere PAYCELL Hizmetleri’ni kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişidir.

“Banka” Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi’ni

“Çağrı Merkezi” Sözleşme’de aksi kararlaştırılmadıkça Müşteri’nin her türlü destek/şikayet talebini karşılayan 08506226060 numaralı çağrı merkezini

“Elektronik Para” PAYCELL ve Temsilcilerinin kabul ettiği fon karşılığı ihraç edilerek elektronik olarak saklanan ve Kanun kapsamında tanımlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan parasal değeri,

“Elektronik Para Hesabı” İhraç edilen Elektronik Para’nın Müşteri bazında izlendiği ve kayıt altında tutulduğu hesapları,

“Hassas Müşteri Verisi” Ödeme Emri’nin verilmesinde veya Müşteri’nin kimliğinin doğrulamasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Müşteri adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek kişisel veriler ile şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

“İş Günü” Resmi tatil günleri dışında Pazartesi-Cuma günleri arasını,

“İşlem Limiti” Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Müşteri tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarı ve/veya Mobil Ödeme Hizmeti için işlem bazlı ve müşterinin ilgili bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisi nezdinde sahip olduğu tüm hatlara ilişkin aylık toplam harcama miktarını,

“Kanun” 28690 sayılı ve 27 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,

“Kimlik Tanımlayıcı” PAYCELL tarafından kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla Müşteri’ye özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu,

Mevzuat” Kanun, Yönetmelik ve ilgili sair düzenlemeleri,

“Paycell Hizmetleri PAYCELL’in Kanun ve ikincil düzenlemeleri uyarınca Banka’dan aldığı yetkilendirme/izin ve Banka düzenlemelerinin sunumuna imkan verdiği faaliyetler kapsamında Müşteri’ye sunduğu hizmetleri ifade eder. Bu kapsamda işbu Sözleşme’de Müşteri’nin Alıcı’dan ürün/hizmet/servisler satıcısından aldığı ürün ve hizmet bedelleri, gecikme faizi, geç tahsilat bedeli gibi ürün ve hizmet ile ilgili bedellerin; Müşteri’nin, PAYCELL’in temsilcisi olan bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin hizmet faturalarına yansıtarak veya ön ödemeli hat aboneleri için hattında tanımlı olan mevcut TL’leri üzerinden yansıtarak tahsil etmesi ve Alıcı’ya/ Alıcı’nın Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na iletmesine imkan sağlayan Ödeme Hizmeti’ni (“Mobil Ödeme“) veya Müşteri’nin talimatı ile Kanun uyarınca Elektronik Para ihracını; ihraç edilen Elektronik Para vasıtası ile ürün/hizmet/servis bedeli, gecikme faizi ve/veya geç tahsilat bedeli ve hizmet bedelinin tahsil edilerek Alıcı’ya ve/veya Alıcı’ya aktarılmak üzere Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na iletilmesine imkân sağlayan hizmetler ile sadece Ödeme Hizmeti’nin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri, ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları’nın faaliyetlerini güvenli kılan ve kolaylaştıran kart saklama, kart verilerinin işlenmesi, suistimal ve dolandırıcılık önleme gibi ödeme hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte olan yan hizmetler ile ödeme hizmetleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile Kanunun 2 nci bölümünde yer alan hükümlere uyulması koşuluyla ödeme sistemlerinin işletilmesi hizmetlerini Müşteri’ye sunabilir. Paycell Hizmetleri, ödeme talimatı anında/hizmet bazında Turkcell Mobil Ödeme, Turkcell Faturalama, Turkcell Hattım ile Öde, Ön Ödemeli Kart/Paycell Kart ve benzeri adlarla da adlandırılabilir.

“Ödeme Emri” Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatı,

“Ödeme Aracı Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan, SMS alabilen, Müşteri’ye ait cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

“Ödeme Hizmetleri” Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde PAYCELL tarafından Müşteri’ye sunulacak olan, Kanun’un 12 nci ve 18 inci maddelerinde sayılan ödeme ve elektronik para hizmetlerinden PAYCELL’in Banka’dan faaliyet izni aldığı ve süreklilik arz eden düzenli/periyodik nitelikteki ödeme hizmetlerini kapsamaktadır. Tek seferlik ödeme hizmetleri işbu Sözleşme kapsamının dışındadır.

“Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı” Mevzuat uyarınca gerekli izinlere sahip olup bu izinler çerçevesinde ödeme ve/veya e-para hizmetleri sunan kuruluşları,

“Paycell Uygulaması/ Kart Saklama Hizmeti” Kullanıcılara güvenli ve kolay çözümler sağlayan platformu,

“Uzaktan İletişim Aracı” Paycell Uygulaması, sair PAYCELL’e ait başkaca uygulamalar, mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, SMS hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

“Tebliğ” 31676 sayılı ve 1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları’nın Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ

“Temsilci” Sözleşme’de PAYCELL tarafından taahhüt edilen hizmetler kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi adına PAYCELL adına ve hesabına hareket eden ve https://paycell.com.tr/bize-ulasin/ linkinde bilgileri bulunan kişi/kişileri ifade eder.

“TÖDEB” Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği

“Yönetmelik” 31676 sayılı ve 1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu

PAYCELL tarafından Müşteri’ye Mevzuat uyarınca sunulacak Paycell Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4. Hizmete İlişkin Düzenlemeler

4.1 PAYCELL, Müşteri’ye Sözleşme’nin onay imza tarihi itibariyle, Müşteri tarafından hizmete ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi ile Paycell Hizmetleri aracılığı ile Kanun’un 12 nci ve 18 inci maddeleri ve Kanun’a ilişkin ikincil düzenlemeler uyarınca gereken hizmeti sunmayı taahhüt etmektedir. PAYCELL, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen Paycell Hizmetleri’ni bizzat veya Temsilci aracılığı ile vermeye yetkili olup, Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde Sözleşme’de yer alan hak ve yetkiler ile PAYCELL’in edimleri Temsilci tarafından yerine getirilebilecektir.

4.2 Müşteri, PAYCELL, Banka veya diğer resmi kurumlar tarafından belirlenen İşlem Limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. PAYCELL bu limitlerin üzerindeki işlem taleplerini gerçekleştirmeyecek olup bu durum işbu Sözleşme’nin ihlali anlamına gelmeyecektir.

4.3 Sözleşme kapsamında PAYCELL, Müşteri tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik’in 67(1) maddesi uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında aksi yönde bir düzenleme yoksa derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar aktarılmasından sorumludur. PAYCELL bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Müşteri’ye iade edecek ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde, Müşteri’nin ödeme hesabını eski durumuna getirecektir. Bu kapsamda Müşteri’nin herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan PAYCELL sorumlu olacaktır. Tüketiciler Hakkında; işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ayıplı sunulması halinde Müşteri hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim veya Sözleşme’den dönme haklarından birini kullanmakta serbesttir.

4.4 Müşteri, gerek PAYCELL nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabına gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Müşteri Verileri’ne üçüncü kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Müşteri ayrıca, kullanıcı hesabına ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Ödeme Aracına ve Hassas Müşteri Verileri’ne ilişkin bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, PAYCELL’in herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Müşteri Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak 4.5.2 maddesinde belirtilen şekilde sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Müşteri’nin iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde bu hatalı ve yetkisiz işlemleri derhal Çağrı Merkezi üzerinden PAYCELL’e veya bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisi konumundaki Temsilcisi’ne bildirmekle yükümlüdür.

4.5 Hatalı/Yetkisiz İşlemler:

4.5.1 Herhangi bir işleme ilişkin olarak PAYCELL’e yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, Müşteri, derhal ve her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmayarak PAYCELL tarafından doğrudan Müşteri’ye iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmış ise, PAYCELL ilgili tutarları Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan iade talep ederek Müşteri’ye aktarır. Paycell Kart harcama itirazlarında geri ödeme taleplerinin değerlendirilmesi 45 (kırkbeş) ile 180 (yüzseksen) gün arası ancak her halükarda en fazla 13 (onüç) ay sürebilir. Uluslararası VISA / MasterCard kuralları ve yurtiçinde Bankalar arası Kart Merkezi prosedürleri ile işlemine ilişkin ürün türü, işlemin yapılma yeri, işlemin yapılma şekli, kartın işlemde fiziksel olarak kullanılıp/kullanılmadığı göre süre değişkenlik gösterebilir.

4.5.2 Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın yetkisiz veya hileli şekilde başkaları tarafından kullanılması durumunda, Müşteri PAYCELL’e yaptığı bildirimden önceki 24 saat içerisinde gerçekleşen, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 250 Türk Lirası’na kadar olan bölümünden sorumludur. Müşteri, 4.4 maddesi uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Müşteri, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve 4.4 maddesindeki yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından herhangi bir süre ve ücret ile sınırlı olmaksızın sorumlu olacaktır.

4.5.3 Gerek Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı, gerekse PAYCELL, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Müşteri’nin yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Müşteri bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder.

4.5.4 Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan bedelin geri alınması halinde PAYCELL’in işlemden doğan zararına ilişkin tutar, ilgili bedelden mahsup edilebilecektir.

4.5.5 Alıcı tarafından başlatılan işlemlerde geri ödeme; Müşteri, ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. PAYCELL, Müşteri’den, talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan PAYCELL’e verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Müşteri’ye bildirimde bulunulması hallerinde, Müşteri ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde PAYCELL, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, Müşteri’nin başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

4.6 Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler, her bir işlem sonrasında yasal süre içinde, işlem türüne göre SMS yolu ile ya da kullanıcı hesabı üzerinden veya Müşteri bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisi faturasında veya kullanıcısında ya da ÖKC ve POS cihazlarından çıkacak slipler veya Paycell Uygulaması aracılığı ile aşağıda açıklandığı kapsamda paylaşılacaktır.

a) Müşteri’nin Gönderen olarak hareket ettiği Ödeme Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin ödeme hesabı borçlandırıldıktan hemen sonra;

(i) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve Alıcı’ya ilişkin bilgi,

(ii) Müşteri’nin ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı,

(iii) Ödeme işlemi için Müşteri tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü,

(iv) Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutar,

(v) Ödeme emrinin alındığı veya Müşteri’nin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgileri PAYCELL Müşteri’ye raporlayacaktır.

b) PAYCELL, Müşteri’nin Alıcı olarak hareket ettiği Ödeme Hizmetleri kapsamında ise gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin şu bilgileri ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında Müşteri’ye raporlayacaktır:

(i) Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan şifreyi,

(ii) Ödeme İşlemi’nin Müşteri’nin ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarını,

(iii) Ödenmesi gereken toplam ücret ve komisyonların dökümünü,

(iv) Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu,

(v) Ödeme tutarlarının Müşteri’nin kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.

4.7 Müşteri tarafından tekil ödeme işlemi gerçekleştirilmesi ve PAYCELL’in Mevzuat uyarınca yaptığı bilgilendirmelerin talep edilmesi halinde, PAYCELL, söz konusu ödeme işlemine ilişkin olarak ödeme işleminin azami tamamlanma süresi ile ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne ilişkin bilgileri Müşteri’ye sağlayacaktır. Müşteri, bu bilgilerin değiştirilmeden saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek şekilde, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın, PAYCELL tarafından belirlenecek yöntemler ile ve ayda en az bir defa olacak şekilde, kararlaştırılacak düzenli aralıklarla yapılmasını talep edebilir.

4.8 PAYCELL, Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na sadece Müşteri’den tahsil edilebilen ve işbu Sözleşme, ilgili Mevzuat hükümleri ile kural ve uygulamalar doğrultusunda Müşteri’ye iade edilmeyen tutarların aktarımından sorumludur. Müşteri, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın herhangi bir nedenle Müşteri’den tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin doğrudan kendisinden talepte bulunabileceğini ve bu kapsamda PAYCELL’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını kabul eder.

4.9 Müşteri’nin Paycell Hizmetleri’ni kullanarak Alıcı’dan temin ettiği mal veya hizmet yahut bunların temin veya teslimi ile ilgili PAYCELL’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının yükümlülüğündedir. Müşteri, mal veya hizmetin sağlayıcısı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta PAYCELL’in taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili Mevzuat’a dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde PAYCELL’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından satın alımı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi doğrudan mal ve/veya hizmeti temin eden Alıcı kesecek olup, Müşteri bu kapsamda PAYCELL’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

4.10 PAYCELL, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara ve Elektronik Para’ya Müşteri lehine faiz işletmeyecek yahut mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla herhangi bir ödeme hesabına bağlı Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi vermeyecektir. Müşteri, Mobil Ödeme’ye konu tutarları mobil iletişim faturasını son ödeme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödememesi halinde PAYCELL’in kendisine bu hizmeti sunmayı derhal durdurma hakkının saklı olduğunu kabul eder. Müşteri tarafından faturanın ödenmesinin ardından abonenin açık talep ve onayının olması durumunda PAYCELL, Müşteri’ye bu hizmeti tekrar sunmaya başlayabilir. Ancak, Müşteri, Mobil Ödeme’ye konu tutarları mobil iletişim faturasının son ödeme tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödememesi durumunda PAYCELL tarafından kendisine bu hizmetin en az 1 yıl tekrar açılmayacağını kabul eder. Müşteri, Mobil Ödeme’ye konu tutarları mobil iletişim faturasının son ödeme tarihinde ödememesi durumunda söz konusu tutarın Dgbuys Bilişim ve Müşteri Hizmetleri Anonim Şirketi (“Halef”) tarafından Alıcı’ya ödenebileceğini, bu hususta Alıcı, PAYCELL’e itirazda/hak alacak talebinde bulunmayacağını kabul eder. Halef’in bu şekilde ödeme yapması durumunda Alıcı’nın alacak haklarına 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 127. maddesi uyarınca halef olacağını, bu kapsamda alacak hakkından kaynaklanan her türlü talep ve takip haklarının halef tarafından kullanılacağını bildiğini ve bu hususta herhangi bir itirazı olmadığını beyan ve kabul eder. İşbu madde Halef’in, mobil iletişim faturasında yer alan ve son ödeme tarihinde ödenmeyen Mobil Ödeme’ye konu tutarı Alıcı’ya ödeyeceğine ilişkin Müşteri’ye bir taahhütte bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

4.11 Paycell Hizmetleri’nin kullanılabileceği mecralar ile Paycell Hizmeti kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran PAYCELL tarafından belirlenmektedir. PAYCELL bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir.

4.12 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde PAYCELL aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

4.13 Ödeme Hizmetleri cep telefonu, bilgisayar gibi bir cihaz ve/veya Paycell Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Müşteri cihazının Paycell Uygulaması’nın kullanım koşullarında yer alan teknik ve diğer özellikleri taşıması gerektiğini kabul eder. PAYCELL cihaza/Paycell Uygulaması’na ait kullanım koşullarında yer alan teknik ve diğer özelliklere uyum sağlanmamış olması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan sorumlu değildir.

4.14 PAYCELL, Müşteri’ye işbu Sözleşme kapsamında yararlanacağı hizmetler için Müşteri’ye özgü, bir Kimlik Tanımlayıcı sağlayacaktır.

Madde 5. Hizmet Süreçleri

5.1 PAYCELL, işbu Sözleşme kapsamında paycell.com.tr/ticari-kurallar/‘da belirtilen yöntemler ile Paycell Hizmetleri’ni sunmaktadır. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran PAYCELL takdirinde olacaktır.

5.2 Müşteri, Paycell Hizmetleri’nden PAYCELL nezdinde oluşturacağı kullanıcı hesabı aracılığı ile veya PAYCELL’den ilgili süreçleri tamamlayarak edineceği bir ödeme aracı ile faydalanabilecektir.

5.3 Müşteri, ergin olmaması durumunda, Ödeme Hizmetleri’nin kendisine sunulabilmesi için yasal temsilcisinin Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin işlemlere onay vermiş olması gerektiğini kabul eder. Müşteri, hattın kullanıcısının kendisi olduğu ancak abone olmadığı durumda, elektronik haberleşme hizmeti almak üzere sözleşme tesis etmiş olan üçüncü kişi abonelerin, sözleşme tesisi sırasında veya daha sonra, hattın kullanıcısının (Müşteri’nin) ergin olmadığını yazılı olarak veya Çağrı Merkezi’ni arayarak beyan edebilir ve bu beyanlarını yazılı olarak her zaman değiştirebileceklerini peşinen kabul eder. Bu kapsamda, Sözleşme süresince abone tarafından herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilecek bu ergin olmayan bildirimi gereğince PAYCELL, Ödeme Hizmetleri’ni Müşteri’ye sunmayı derhal durduracak olup işbu Sözleşme’yi feshedecektir. Ancak, elektronik haberleşme hizmeti almak üzere sözleşme tesis eden abonenin, sözleşme tesisi sırasında veya daha sonra, hattın kullanıcısının kendisinden farklı bir kişi olduğunu ve ergin olmadığını beyan etmediği durumlarda, PAYCELL hattın kullanıcısının abone olduğu ve ergin olduğu kabulüyle Ödeme Hizmetlerini sunmaya devam edebilecektir.

5.4 Müşteri’nin ergin olmadığı hallerde işbu Sözleşme uyarınca ön ödemeli araçların ilk ihracı ile Elektronik Para Hesapları’nın açılması öncesinde, Müşteri’nin yasal temsilcisinden onay alınacaktır. PAYCELL dilerse Müşteri’den kendisi ya da yasal temsilcisi hakkında ek bilgi ve belge talep edebilir. Müşteri’nin ergin olmadığı hallerde ayrıca, bu madde uyarınca onayı alınan yasal temsilciye, talep etmesi halinde, işbu Sözleşme’nin konusu olan Elektronik Para Hesabı ile yapılan harcamaları takip edebilme imkanı sunan uygulamalara erişim sağlanacaktır. Yasal temsilciye sunulan bu imkan, Müşteri’nin erginliğe ulaşmasıyla birlikte sona erecektir.

5.5 Müşteri, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hattının Mobil Ödeme işlemlerine açılabilmesi için ayrıca, açıkça talepte bulunması ve onay vermesi gerektiğini, var ise Paycell Kart’ın kullanıma ve internet alışverişine açık bir şekilde açılacağını kabul eder. Müşteri, hattının Mobil Ödeme’ye açılması ile ilgili kendisinden talep edilen adımları tamamlamak ve Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca hattının açık olmasını teminle yükümlü olup, bunu yapmadığı takdirde bazı Paycell Hizmetleri’nden faydalanamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Müşteri, hattının Mobil Ödeme’ye açma kapama işlemlerini Çağrı Merkezi üzerinden ve yazılı başvuru ile ücretsiz olarak, derhal açtırabilir. Hatta bağlı olmayan Ödeme Aracı ile yapılan işlemler bu hükümden müstesnadır.

5.6 Müşteri’nin Elektronik Para ihracı talebinde bulunması halinde PAYCELL, SMS, uygulama aktivasyon ve varsa ön ödemeli karta para yapılacak bakiye yükleme işlemi dahil öngördüğü yöntemlerle talep edilen fon tutarı kadar Elektronik Para ihraç edecek ve bu tutarı Müşteri’nin kullanımına sunacak, akabinde ihraç etmiş olduğu Elektronik Para karşılığında almış olduğu fon tutarını gösterir dekontu/slip/bilgilendirme SMS’i Müşteri’ye iletecektir. Sözleşme’nin 14.6 maddesi uyarınca aksi Müşteri tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe ve hatta bağlı olmayan Ödeme Aracı’nın söz konusu olmadığı haller için Elektronik Para’nın hak sahibi, hattın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda kullanıcının PAYCELL’e bilgi vermesi ve Müşteri Tanıma prosedürünü kapsamında gerekli kimlik tespiti ve/veya bilgi temininin tamamlaması PAYCELL tarafından talep edilebilecektir. Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kayıp, çalıntı veya üçüncü kişilerce ele geçirilmiş olması durumunda sorumluluk tamamen mülkiyeti elinde bulunduran kişiye aittir, PAYCELL’in bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında PAYCELL, Müşteri’den TCKN, Ad, Soyad, kimlik tespitine ilişkin bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik Para, aktivasyon yapılmaksızın paraya çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez. Müşteri, PAYCELL Çağrı Merkezi üzerinden herhangi bir zamanda Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi veya geri ödenmesi talebinde bulunabilecektir. PAYCELL, Mevzuatta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Müşteri’nin fonu geri çekmek istemesi halinde (i) Müşteri’nin Ödeme İşlemi kapsamında fonu kredi kartı ile ödediği durumda, ilgili fon ancak aynı kredi kartı hesabına iletilerek çekilebilecek veya (ii) fonun bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin düzenlediği faturaya yansıtılmak suretiyle ödendiği durumlarda geri ödenmesi talep edilen fon ancak ilgili faturaya yansıtılarak geri çekilebilecektir. Geri ödemeden önce Müşteri’nin kredi kartının veya hattının iptal edilmiş olduğu durumda, fonun geri ödenmesi fon yatıran Müşteri adına açılmış bir ödeme hesabına da yapılabilecektir. Müşteri, kendi adına açılmış bir ödeme hesabına ödeme yapılması halinde, PAYCELL tarafından ek bilgi ve belgeler talep edilebileceğini ve ek süreçler uygulanabileceğini kabul eder. Fonun, banka hesabı aracılığı ile ödenmiş olması durumunda ise Müşteri’nin geri ödeme veya fona çevirme talebi üzerine PAYCELL tarafından talep edilecek IBAN numarası dahil tüm bilgilerin PAYCELL’e eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 7 (yedi) iş günü içerisinde PAYCELL, Elektronik Para karşılığı kadar fonun Müşteri tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Bu iadelerde, iade yapılacak IBAN bilgisinin hat sahibine ait olması şartı aranacaktır. Müşteri tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki Mevzuat ile öngörülen rakamsal sınırların üzerinde olması halinde, iade için PAYCELL tarafından gösterilecek lokasyonlara giderek veya PAYCELL’in önerdiği başka bir yöntem ile kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder. PAYCELL, kimlik tespiti işlemi tamamlanana kadar Elektronik Para kullandırılma hizmetini kısa süreli kesintiye uğratma hakkına sahiptir. Fona çevirme durumunda Müşteri’nin PAYCELL’e veya Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye bir borcu olması ve PAYCELL’e talimat verilmesi halinde, söz konusu bedel Müşteri’nin Elektronik Para’sından mahsup edilecek ve kalan tutar (varsa) Müşteri’ye iade edilecektir. Müşteri’nin GSM hattını devretmesi, iade etmesi vb. durumlarda işlem öncesi Elektronik Para bakiyesini tahsil etmesi ve değişikliği PAYCELL’e bildirmesi zorunludur. PAYCELL, ürün/servis ve hizmetlere ilişkin Mevzuat’taki bildirim süresine uyarak tüm ücretleri güncelleme hakkını saklı tutar.

5.7 Paycell Hizmetleri üzerinden üye işyerlerinde yapılacak tüm ödemeler öncelikli olarak mevcut olması halinde Elektronik Para’dan tahsil edilecek olup, Elektronik Para tutarı bulunmadığı takdirde ücretlendirme Mobil Ödeme ile Turkcell Mobil İletişim Hizmet faturaları veya ön ödemeli hat aboneleri için hattında tanımlı olan mevcut TL’leri üzerinden gerçekleştirilecektir.

5.8 Ödeme işlemi, Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için PAYCELL’in ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. Müşteri, ancak aşağıda 5.9 maddesinde belirtilen sürelerde onayını geri alabilecektir.

5.9 Müşteri, Ödeme Emri’nin PAYCELL’e ulaştığı anda Ödeme Emri’nin kabul edilmiş addedileceğini ve bu an itibariyle Ödeme Emri’ni geri alma imkanı bulunmayacağını kabul eder. Ödeme Emri’nin İş Günü dışında PAYCELL’e ulaşması halinde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılır. Müşteri,

5.9.1 Ödeme işleminin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni PAYCELL’e ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını,

5.9.2 Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Müşteri’nin ödemeye ilişkin fonları PAYCELL’in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, Ödeme Emri’ni en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini kabul eder.

5.9.3 Müşteri’nin yukarıda belirtilen şekilde Ödeme Emri’ni geri alması halinde TÖHAŞ işlemi EK-1 / https://paycell.com.tr/ticari-kurallar/‘de belirtilen şekilde ücretlendirecektir.

5.9.4 Müşterilerin, Paycell Hizmetleri’nden faydalanması dolayısıyla her türlü kazanım ve bilgilendirmeleri Paycell Uygulaması veya paycell.com.tr’den yapılır.

5.10 PAYCELL’in, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak PAYCELL, söz konusu değişiklikler yahut Mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler, işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Müşteri’ye ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Müşteri’nin bu yürürlük tarihine kadar Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebileceği konusunda bilgilendirir. Müşteri’nin, ilgili bildirim ile belirtilen değişikliğe bu süre içerisinde itiraz etme ve Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır. Müşteri, Sözleşme’ye ilişkin 30 (otuz) günlük süre içinde PAYCELL kanallarından itiraz etmemesi veya fesih bildiriminde bulunmaması halinde, ilgili değişikliği kabul edilmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu değişikliğe itiraz etmesi ancak Sözleşme’yi feshetme iradesini ortaya koymaması halinde, işbu Sözleşme PAYCELL tarafından herhangi ücret alınmaksızın doğrudan feshedilecek olup, PAYCELL değişikliğin kabul edilmemesi sebebiyle Sözleşme’nin feshedilmiş olduğunu Müşteri’ye işbu Sözleşme’de öngörülen bildirim usulüyle bildirecektir. Herhangi bir değişiklik için ilgili Mevzuat’ta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Müşteri’ye iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine Mevzuat’ın öngördüğü süre uygulanacaktır.

5.11 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile PAYCELL tarafından Temsilci ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri’ye ait bilgiler ayrıca PAYCELL tarafından ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya yine bu amaçla anonim hale getirilerek kullanılabilecektir. Müşteri, Banka veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal PAYCELL ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.12 Müşteri, operatör nezdindeki GSM hattını devretmesi veya kapatılması öncesinde Elektronik Para bakiye iade talebini PAYCELL’e yazılı olarak iletmelidir. İadeye/geri ödemeye ilişkin olarak madde 5.6.’daki süreç işletilecektir.

5.13 Müşteri, Turkcell veya Turkcell Grup Şirketi tarifeleri/paketleri/taahhütleri ile birlikte veya tekil olarak sunulan mal ve hizmetlerde, hattı Mobil Ödeme’ye kapalı olsa dahi, abone olunan tarife/taahhüt/paket gereğince bu hizmetlerin ücretlerinin PAYCELL aracılığıyla tahsil edileceğini kabul eder. Bu durumda Müşteri diğer Mobil Ödeme işlemlerini gerçekleştiremeyecektir.

5.14 Ön ödemeli hat sahibi Müşteriler, PAYCELL Mobil Ödeme servisinden faydalanmak istemeleri halinde bakiyeleri üzerinde kendilerine özel tanımlanan limit tutarı kadar eksi bakiyeye düşmek suretiyle bu servisten faydalanabilecektir. Ön ödemeli hat sahibi Müşteriler, eksi bakiyeye düşmek suretiyle faydalanacakları Mobil Ödeme servisi ile ödedikleri tutarı PAYCELL üye işyerlerinden ürün ve/veya hizmet satın almak veya bu tutarı Paycell Kart’a yüklemek suretiyle kullanabilecektir.

5.15 Müşteri, gerçekleştirilen ödeme hizmetlerinde, PAYCELL’in ilgili fatura tutarı tahsil edilmediği sürece Alıcı’ya ödeme yapamayacağını veya yapılacak ödemeler için garanti veremeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6. Mali Hükümler

6.1 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler karşılığında https://paycell.com.tr/ticari-kurallar/ ‘de belirtilen koşullarla ilgili tutarları ödeyecektir. Bu ödeme, Müşteri’nin hizmeti kullanmaya başlaması ile birlikte, tahsil edilmeye başlanacaktır. İlgili tutarlar PAYCELL tarafından güncellenebilecek olup, Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip 30 gün içerisinde söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği veya bu tutarlara itiraz etmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin yukarıda belirtilen şekilde kendisinden tahsil edileceğini kabul eder. Müşteri’nin Mobil Ödeme işlemlerinde mal ve hizmet bedelleri ile PAYCELL hizmet bedelinin geç tahsilinden kaynaklı olarak https://paycell.com.tr/ticari-kurallar/ ‘de belirtilen koşullarla geç tahsilat bedeli ödeyecektir.

6.2 Müşteri’nin Paycell Hizmetleri yoluyla Satıcı’dan/ Fonun Alıcısından aldığı mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar Satıcı tarafından belirlenmekte olup, Müşteri bu hususta PAYCELL’in herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler, Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.

6.3 İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin İşlem Limiti, kimlik teyidi yapılmamış müşteriler için limitler 5549 s. Kanun ve ikincil düzenlemelerinde belirtildiği şekildedir. İşbu Sözleşme tek seferlik ödeme işlemlerini düzenlememekte olup bu işlemler işbu Sözleşme’nin kapsamına dahil değildir.

6.4 Müşteri, Alıcı’ya ödemekle yükümlü olduğu tutarları kısmen veya tamamen zamanında ödememesi nedeniyle Alıcı tarafından Mevzuat’a uygun şekilde tahakkuk ettirilecek gecikme faizinin de Paycell Hizmetleri aracılığı ile ödeneceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Müşteri’den ilgili tutar tahsil edileceğini ve bu hususun Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul eder. Faiz tutarı, Alıcı tarafından belirlenecek olup Müşteri, bu kapsamda PAYCELL’den herhangi bir talepte bulunamayacağını, faiz işletilmesi veya miktarı ile vb. konulara ilişkin taleplerini doğrudan Alıcı’ya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.

6.5 İşleme göre ön ödemeli kartın (Paycell Kart) tavsiye edilen satış tutarı, Paycell Kart özelinde değişiklik gösteren ücretler, kartın kullanılmaması durumunda müşterinin inaktiflik süresine göre kart bakiyesine yansıtılacak tutarlar, Müşteri Paycell Kart kullanım ücreti, Paycell Kart’a TİM’lerden yapılacak para yüklemelerinde, anlaşmalı ATM’lerden yapılan para yüklemelerinde farklılaşan ücretler, anlaşmalı ATM’lerden yapılacak Elektronik Para iadesi/para çekimi ücretleri, Paycell mobil uygulama üzerinden kart ile bakiye yükleme işlemi için işlem başına belirli aralıkta alınacak ücretler ve komisyon oranları, havale ile bakiye yükleme işlemlerinde işlem başına alınacak ücretler, Paycell mobil uygulaması ve Paycell altyapısını kullanarak para transferi hizmeti sunan diğer platformlardan yapılacak para transferinde işlem başına alınacak ücretler, Elektronik Para’nın fona çevrilmesi halinde alınacak ücretler, müşterinin Paycell Kart oluş ve sair tüm ödemeler Paycell Ticari Kurallar | Paycell linkinde  açıkça belirtilmektedir.

Madde 7. Tazminat

Müşteri, işbu Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle PAYCELL’in mahkum edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8. Sözleşme’nin Süresi

Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, Taraflarca Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde 9. Sözleşme’nin Feshi

9.1 PAYCELL, herhangi bir zamanda 1 (bir) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Müşteri ise, Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 1 (bir) ay öncesinden PAYCELL’e bildirecektir. Müşteri, Sözleşme’nin imza tarihinden tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeksizin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, PAYCELL tarafından katlanılan ve doğrudan Müşteri ile ilişkilendirilebilen maliyet ile orantılı olarak belirlenen, Web Sitesi’nde belirtilen tutarda fesih ücretini ödeyecektir.

9.2 Taraflar’dan birinin Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedilebilir. İhlalin Müşteri’den kaynaklı olması durumunda PAYCELL bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşme’yi askıya alma hakkını da kullanabilecektir.

9.3 PAYCELL, Müşteri’nin kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğundan şüphe duyulması nedeni ile yürürlükteki Mevzuat tahtında yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin yapılamaması, Sözleşme’ye konu işlem, ürün ve hizmetlerden doğan borçlarını, fatura tutarını ve PAYCELL’e olan başkaca borçlarını ödememesi, PAYCELL tarafından veya üçüncü kişilerce yasal takibe maruz kalması, iflasının talep edilmesi, iflasının ertelenmesi, iflas etmesi, konkordato talep etmesi, yürürlükteki Mevzuat’a aykırı bir davranışta bulunması, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi, PAYCELL tarafından hizmet verilmesini tahammül edilemeyecek derecede zorlaştırması, PAYCELL birimlerinde huzur bozacak davranışlarının süreklilik arz etmesi veya bakiyenin PAYCELL tarafından belirlenmiş asgari bakiyenin altında kalması halinde , 6493 sayılı/ 5549 sayılı/ 6415 sayılı/ 7258 sayılı kanunlarda tarif edilen yasal yükümlülüklere uymaması, yapılan işlemin uluslararası düzenlemelere aykırı olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın haklı herhangi bir nedenle bildirimde bulunmak sureti ile nezdindeki hesapları kapatabilecek, ürün/hizmetleri sona erdirebilecek, borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini talep edebilecek ve Sözleşme’yi herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin derhal tek yanlı olarak feshedilebilecektir.

9.4 PAYCELL’in Kanun kapsamında Banka’dan temin ettiği iznin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme PAYCELL’in yapacağı bildirime istinaden PAYCELL tarafında herhangi bir tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir.

9.5 Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde, PAYCELL Müşteri’ye sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda PAYCELL (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında ilgili hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri kullanımına sunacaktır.

9.6 Sözleşme, Mobil Ödeme işlemleri için ayrıca Müşteri’nin Mobil Ödeme işlemlerini gerçekleştirdiği Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hattının süreli veya süresiz olarak kullanıma kapatılması halinde de askıya alınacaktır. Hattın kapanması, Sözleşme’nin 5.5 maddesine aykırılık teşkil edecek ve işbu Sözleşme’nin PAYCELL tarafından Sözleşme’nin 9.2’maddesinde belirtilen yöntemle feshi söz konusu olabilecektir. Müşteri’nin hileli davranışı veya bilgi güvenliği ihlali, yetkisiz kullanım şüphesini doğuran ve benzeri risk oluşturan, vb. benzeri hallerde PAYCELL Müşteri’ye sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda PAYCELL, Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Paycell Hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri kullanımına sunacaktır.

Madde 10. Feshin Sonuçları

10.1 Sözleşme’nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Taraflar’ın fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

10.2 Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.

Madde 11.  Sözleşme’nin Uzaktan İletişim Araçlarıyla Kurulması

11.1 İşbu Sözleşme, PAYCELL tarafından uygun görülmesi halinde, Paycell Uygulaması, telefon, faks, elektronik posta mesajı, kurumsal internet sitesi (https://paycell.com.tr/) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşteri ile PAYCELL fiziksel olarak karşı karşıya gelmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren ve her türlü uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilecektir.

11.2 Müşteri, PAYCELL’e ileteceği bilgi ve belgelerin PAYCELL tarafından, posta, faks, elektronik posta ve çevrim içi görüntülü görüşme benzeri yöntemler, Banka tarafından uygun bulunan merkezi bir yapı veya günün teknolojisine uygun yenilikçi diğer yöntemler ile temin edilebileceğini, kendisinin ilgili yükümlülüklerini bu yöntemlere uygun olarak yerine getireceğini kabul eder.

11.3 Müşteri’nin kullandığı Uzaktan İletişim Aracının kullanımına ilişkin ve kullanımı esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, Uzaktan İletişim Aracının kullanımı sırasında karşılaştığı PAYCELL kaynaklı aksaklıklarla ilgili bilgilendirmesi halinde PAYCELL aksaklığın giderilmesi için makul çabayı gösterecektir.

11.4 PAYCELL, Uzaktan İletişim Aracı kapsamında elde edilen bilgi, belge ve kayıtları, 6698 Sayılı Kanun uyarınca işleme amacı sona erene kadar veya ilgili Mevzuat’ta farklı bir düzenleme yer almadığı sürece, Kanun’un 22. Maddesi gereğince asgari olarak on (10) yıl süreyle, saklayacaktır.

11.5 Müşteri, PAYCELL’e uzaktan çerçeve sözleşme kurulmasına ilişkin olarak sağladığı tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve tam olduğunu taahhüt eder. PAYCELL, Müşteri’den temin edilen bilgi ve belgelerin ilgili Mevzuat uyarınca doğruluğu ile gerçekliğini günün teknolojisine ve Mevzuat’a uygun yöntemleri kullanarak kontrol edecek ve iletilen bilgi ve belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde Müşteri’ye hizmet vermeye başlayamayacaktır.

11.6 PAYCELL, işbu Sözleşme’nin Uzaktan İletişim Aracı ile kurulması öncesinde Yönetmelik uyarınca Müşteri özelinde ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve Müşteri’nin güvenilirliğini göz önünde bulundurarak bir risk değerlendirmesi yapacaktır. PAYCELL, elde edeceği risk değerlendirme sonucuna göre işbu Sözleşme’nin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulmasına tek başına karar vermeye yetkilidir. Dolayısıyla, PAYCELL, Müşteri ile arasında mutlaka bir sözleşmesel ilişki kurulacağının garantisini vermez.

11.7 PAYCELL, Uzaktan İletişim Aracı ile kurduğu sözleşmeye taraf Müşteri’yi farklı bir risk profilinde izlemekle yükümlü olup bu kapsamda Müşteri, kendisi ile yapılan işlemlerin türüne ve tutarına bağlı olarak PAYCELL’in kendisine ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulamaya yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 12. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği /Aydınlatma

12.1 Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ve işbu Sözleşme kapsamında uygulanmasının gerekmesi ile birlikte PAYCELL’e başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili Mevzuat’ta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili Mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, kişisel veri güveliği için PAYCELL’in bu Sözleşme’de yer alan- adresine yazılı talep iletilerek noter/iadeli taahhütlü başvuru ile kullanılabilecektir. Konu ile ilgili aydınlatma metni ve detaylara: https://paycell.com.tr/gizlilik-ve-guvenlik/ linkinden ulaşılabilmektedir.

12.2 PAYCELL, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

12.3 Müşteri, veri işlemeye ilişkin açık rızasını her zaman Çağrı Merkezi aracılığıyla geri alabilir. PAYCELL, Ödeme Hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile ilgili verilere yasalarca kendisine verilen yetki ve sorumluluklar kapsamında ilgili Müşteri’yi açıkça bilgilendirmek şartı ile erişebilir, bu verileri kullanabilir ve saklayabilir. Bu kapsamda, Sözleşme uyarınca paylaştığı ve Sözleşme kapsamındaki Paycell Hizmeti’nin sunulması ve/veya PAYCELL ve ilgili Turkcell Grup Şirketi’nin yasal yükümlülüklerinin ifası için işlenmesi zorunlu olan bilgiler, Müşteri’nin bilgilendirilmiş olması durumunda Yönetmelik kapsamında ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun saydığı istisnai durumların varlığında işlenebilir ve yine bu amaçlarla paylaşılabilir. Ödeme Hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olmayan sebeplerle PAYCELL tarafından erişilen veriler içerisinde kişisel veriler olması durumunda PAYCELL ancak Müşteri’nin açık rızasının varlığı halinde bu verileri işleyebilecektir.

Madde 13. Uyuşmazlıkların Çözümü

13.1 Taraflar, ihtilaf halinde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Tüketiciler, ihtilaf halinde yetkili tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvurma hakkında sahiptir.

13.2 Bununla birlikte, Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında PAYCELL ile arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla, TÖDEB nezdinde oluşturulmuş hakem heyetlerine ücretsiz şekilde başvurma hakkına sahiptir. TÖDEB hakem heyetine başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

(i)   Bireysel nitelik taşıyan gerçek kişi Müşteri işlemlerinden kaynaklanan bir uyuşmazlığın söz konusu olması;

(ii)  Müşteri’nin tüzel kişi olmaması;

(iii) Müşteri’nin uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde PAYCELL’e yazılı olarak uyuşmazlıkla ilgili başvuru yapılmış olması ve başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde PAYCELL tarafından başvuruya cevap verilmemiş olması halinde cevap verilmesi gereken söz konusu sürenin (20 gün) bitiminden itibaren veya PAYCELL tarafından verilen cevabın yeterli bulunmaması halinde ise cevabın verildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde Hakem Heyeti başvuru formunu uyuşmazlığa ilişkin bilgileri içerecek şekilde ve gerekli belgeler yüklenerek doldurulması ve web sitesi (www.todeb.org.tr) üzerinden heyete başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Hakem Heyeti başvuru formuna Web Sitesi üzerinden veya www.todeb.org.tr adresinde ulaşılabilir.

13.3 Müşteri’nin PAYCELL ile arasındaki uyuşmazlıklar için aşağıda belirtilen konular kapsamında Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunamaz:

(i) Başvuruya konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde Hakem Heyeti’ne iletilmek üzere TÖDEB’e ulaşmayan başvurular.

(ii) Yargıya veya Tüketici Hakem Heyetine intikal etmiş olanlar.

(iii) PAYCELL’in personeli hakkındaki başvurular veya sunduğu ürün ve hizmetler hakkında genel mahiyet taşıyan başvurular.

(iv) PAYCELL tarafından henüz gerçekleştirilmemiş işlemlerle ilgili uyuşmazlıklar

(v) PAYCELL hakkında iflas veya tasfiyesine karar verilmiş olması durumunda PAYCELL’in aldığı kararlarla ilgili olanlar

(vi) Daha önce Hakem Heyeti tarafından incelenmiş karara bağlanmış veya kesinleşmiş mahkeme ya da Tüketici Hakem Heyeti kararına konu olanlar;

(vii) Başvuru sahibinin itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, PAYCELL ile Müşteri arasında çözüme kavuşturulmuş başvurular;

(viii) Ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı faaliyetleri dışında kalan başvurular;

(ix) Adli yargı yerinin görev alanı içinde olan talep konuları;

(x) Kanunlarda suç olarak öngörülen fiiller.

 

Madde 14. Genel Hükümler

14.1 Devir: Müşteri, PAYCELL’in ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. PAYCELL, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya Sözleşme’de belirtilen dışında Temsilci kullanabilir.

14.2 Bildirimler: PAYCELL, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Müşteri’nin kendisine bildirdiği e-posta veya posta adresine yapacağı gönderim veya Müşteri’nin cep telefonuna SMS göndererek veya Paycell Uygulaması üzerinden veya Çağrı Merkezi aracılığı ile Müşteri’yi arayarak iletecektir. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu ve bu talep PAYCELL tarafından kabul edildiği takdirde ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir. İşbu Sözleşme’nin yüz yüze kanallardan imzalanması halinde Müşteri işbu Sözleşme’nin bir örneğini saklayabilecektir. Müşteri, Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracı ile kurulması halinde dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine PAYCELL kurumsal web sitesinden (https://paycell.com.tr/kullanim-sartlari-ve-sozlesmesi/) ulaşabilecektir.

14.3 Sözleşme’nin Bütünlüğü: Sözleşme’deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır.

14.4  Fikri Mülkiyet: Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Taraflar’ın her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu/unsuru/kullanımları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.

14.5 Mücbir Sebep Halleri: Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, salgın, seferberlik, yangın, grev, lokavt, PAYCELL lisansının geçici olarak durdurulması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

14.6 Uyum: Müşteri, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak PAYCELL’e yazılı olarak bildireceğini ve hattını üçüncü bir kişiye devretmesi, hattını başka bir GSM operatörüne taşıması, GSM operatörü değişikliği yapması ile kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu PAYCELL’e yazılı olarak bildireceğini ve Müşteri’nin işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, PAYCELL tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder.  Aksi halde Müşteri, PAYCELL’in Müşteri nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, üçüncü kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını ve işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

14.7 Uygulanmama: Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Müşteri Sözleşme’yi akdetmiş olsa dahi işbu Sözleşme’nin tüketicilere ilişkin hükümleri Müşteri’ye uygulanmayacaktır. Sözleşme’nin Mali Hükümler başlıklı 6. Maddesi kapsamında Müşteri’nin kredi ile satın aldığı cihazların kredi geri ödemelerine PAYCELL tarafından aracılık edilmesi halinde Mobil Ödeme kullanan Müşterilerden işlem ücreti olarak her bir kredi başına https://paycell.com.tr/ticari-kurallar/ ‘de yer alan tutar tahsil edilir.